Bảng Giá Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ của HouseCare như sau

Đột xuất
60.000VND/giờ
 • Dưới 8 giờ/Dịch vụ/Tháng
  (VD: đơn lẻ hoặc 1 tháng dưới 8h)
 • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
 • Đảm bảo sự hài lòng
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giờ phát sinh thêm: 65.000 VNĐ/giờ
Gói chuẩn
55.000VND/giờ
 • Từ 8 giờ trở lên/Dịch vụ/Tháng
  (VD: 1 tuần 1 buổi 2h, 1 tháng 4 buổi)
 • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
 • Đảm bảo sự hài lòng
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giờ phát sinh thêm: 65.000 VNĐ/giờ
Gói Phổ thông
50.000VND/giờ
 • Từ 130 giờ trở lên/Dịch vụ/Tháng
  (VD: 1 tuần 7 buổi, mỗi buổi 4h-5h)
 • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
 • Đảm bảo sự hài lòng
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giờ phát sinh thêm: 65.000 VNĐ/giờ
Gói Tiết kiệm
45.000VND/giờ
 • Từ 180 giờ trở lên/Dịch vụ/Tháng
  (VD: 1 tuần 7 buổi, mỗi buổi 6h)
 • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
 • Đảm bảo sự hài lòng
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giờ phát sinh thêm: 65.000 VNĐ/giờ
Gói Siêu tiết kiệm
40.000VND/giờ
 • Từ 240 giờ trở lên/Dịch vụ/Tháng
  (VD: 1 tuần 7 buổi, mỗi buổi 8h)
 • Công cụ làm sạch cơ bản : Không
 • Đảm bảo sự hài lòng
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giờ phát sinh thêm: 65.000 VNĐ/giờ